1. Издаване на диплома за средно образование/изтегли/
  2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи./изтегли/
  3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити/изтегли/
  4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  /изтегли/
  5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) /изтегли/
  6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование /изтегли/
  7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища /изтегли/
  8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите /изтегли/
  9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава /изтегли/
  10. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор/ /изтегли/
  11. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни / класен ръководител / /изтегли/