Документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – 2019/ 2020 учебна година

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019/ 2020 учебна година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2019/ 2020 учебна годинаh

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2019/ 2020 учебна година

ПЛАН ЗА БУВОТ 2019/ 2020 учебна година

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 2019/ 2020 учебна година

 

1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в област Шумен

 


2. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

3. Правилник за дейността на училището

4. Стратегия за развитие на училището

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Етичен кодекс на СУ „Черноризец Храбър“

7. Правилник за пропускателен режим

8. Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

9. Дневен режим за учебната 2018/ 2019 година

10. Годишен план за дейността на училището

11. Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

12. Мерки за повишаване качеството на образование

13. Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок

14. Програма за превенция на ранното напускане на училище

15. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

16. План за превенция на противообществените прояви на учениците

 

 

План-програма за действие по БДП